O projektu Gradaščica

Cilj projekta Gradaščica, ki ga izvaja Direkcija Republike Slovenije za vode bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske Unije, je celovita ureditev porečja reke Gradaščice ter s tem bistveno zmanjšanje poplavne ogroženosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca.

Z namenom zmanjševanja poplavne ogroženosti urbaniziranih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca, bo Direkcija RS za vode v sklopu Projekta Gradaščica izpeljala regulacijo vodotoka Mali graben in uredila porečje Gradaščice s Horjulko, Ostrožnik, Božno in Malo vodo z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami krajine.

Projekt Grdadaščica se bo izvajal po etapah. Etapa 1A bo zajemala ureditve na območju MO Ljubljana in sicer ureditev Malega grabna, ureditev na območju Kozarij (Žuleva vas), ureditve na območju Gradaščice in Horjulke na območju MO Ljubljana ter razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami. Na območju Kozarij bodo zgrajeni visokovodni nasipi in zidovi ter druge tehnične ureditve.

Na območju Dolenje vasi bo v Etapi 1B nadvišan in podaljšan obstoječi visokovodni nasip. Za varen pretok Božne v Polhovem Gradcu bo poglobljena struga, zgrajen nov in nadvišan obstoječ protipoplavni nasip, nadvišan bo protipoplavni zid ob stanovanjskih objektih, zamenjn most, znižan prelivni prag pregrade ter izvedeni usmerjevalni talni pragovi in vzdrževalna dela v strugi Božne.

Direkcija RS za vode je pri načrtovanju projekta upoštevala pripombe občine Dobrova – Polhov Gradec, zato je izgradnja suhega zadrževalnika Razori med naseljema Dobrova in Razori do ceste Ljubljana – Stranska vas predvidena v Etapi 2. Na širšem območju zadrževalnika se bo na dveh odsekih regulirala in sanirala sedanja regulacija Gradaščice. Ob tem bo izvedenih več zasipov terena, regulacijo Ostrožnika in sonaravno regulacijo Horjulke ter sanacijo obstoječe struge Horjulke.