Predstavitev projekta Gradaščica lastnikom zemljišč v ČS Trnovo

Direkcija Republike Slovenije za vode je v petek, 11. novembra 2016 izvedla predstavitev projekta Gradaščica za lastnike zemljišč na območju ČS Trnovo.

Prisotni so bili seznanjeni z izvedbenimi aktivnostmi Projekta Gradaščica, katerega cilj je celovita ureditev porečja reke Gradaščice ter s tem bistveno zmanjšanje poplavne ogroženosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca. Projekt bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada Evropske Unije.

Projekt se bo izvajal v več etapah. V Etapi 1A, ki zajema območje Mestne občine Ljubljana, so na področju četrtne skupnosti Trnovo in četrtne skupnosti Vič predvidene naslednje ureditve:
– širitev Malega grabna od Dolgega mostu do izliva v Ljubljanico,
– razbremenilnik 6a z vsemi pripadajočimi ureditvami,
– spremljajoče ureditve: odstranitve objektov, krajinsko- arhitekturne ureditve,
– prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture,
– okoljevarstveni ukrepi.

Na osnovi sprejete Uredbe, je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je predstavljala podlago za izvedbo parcelacije, ki se trenutno izvaja na terenu. Izvajalec del GEOFOTO d.o.o. je že začel s postopkom parcelacije in ureditve meje na podlagi sprejetega državnega prostorskega načrta.

Na predstavitvi je projektant predstavil načrtovano ureditev Malega grabna in razbremenilnika 6a, ki posega na območje parcel vabljenih lastnikov. Po predstavitvi je projektant odgovarjal na vprašanja glede načrtovane ureditve in parcelacije.

Foto z dogodka predstavitve na ČS Trnovo

20161111_160932