20141022_poplave03

Poplave v povodju Gradaščice

Jugozahodni del Ljubljane vključno z naselji ob Gradaščici in Horjulki je zaradi goste poseljenosti in škodnega potenciala eno najbolj ogroženih poplavnih območij v Sloveniji. Vzrok za takšno poplavno ogroženost na jugozahodnem območju Ljubljane je premajhna prevodnost struge Malega grabna od izliva v Ljubljanico do Bokalškega jezu zaradi slabega vzdrževanja obstoječega odvodnega sistema, prekinitev koridorjev poplavnih vod proti barju in Ljubljanici ter zmanjšanja poplavnih površin kot posledice širjenja urbanih območij.

V zgornjem in srednjem toku nevarnost poplav ni tolikšna, saj so naselja odmaknjena na višji svet na obrobju doline in skoraj v celoti izven dosega poplav Gradaščice; v tem delu je največ škode na kmetijskih zemljiščih. Niso pa nič manj nevarni hudourniki, ki ob močnih padavinah z veliko hitrostjo pridrvijo po strmih grapah v glavno dolino in lahko naredijo pravo razdejanje.

Ob Gradaščici imamo sklenjeno poplavno območje vse od sotočja obeh povirnih vodotokov pod Polhovim Gradcem do Ljubljane, kjer se izteče v še obsežnejše poplavno območje Ljubljanskega barja. Med Dvorom in Hruševim, kjer je dolinsko dno ožje, ga v celoti poplavijo že običajne, skoraj vsakoletne poplave, ki se jim je človek v dobršni meri prilagodil. Takšne poplave so tudi ob spodnjem toku dolvodno od Šujice do začetka mesta omejene na najnižje dele na obeh bregovih, hujši problem predstavljajo tu večje poplave, ki se na široko razlijejo po celotni ravnici.

Po hidroloških izračunih je Gradaščica ob poplavah 18. in 19. septembra 2010 ter 22. oktobra 2014 dosegla 25–50-letni pretok, kar jasno opozarja na njen hudourniški značaj in nepredvidljivost.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Povodje Gradaščice

Gradaščica je levi pritok Ljubljanice. Nastane na sotočju Male vode, ki priteka iz hribovitega sveta zahodno od Šentjošta nad Horjulom in Velike Božne iz podobnega hribovja na območju naselja Rovt. Večja desna pritoka Gradaščice sta Prosca in Horjulka ali Horjulščica, ki se pri Lesnem Brdu združi s Šujico. Večja leva pritoka sta Belica in Glinščica.

Od Polhovega Gradca naprej teče Gradaščica po mestoma nekoliko razširjeni dolini proti vzhodu, pri Bokalcah vstopi v ravnino Ljubljanskega barja in se v Ljubljani v dveh delih izliva v Ljubljanico. Pritok Horjulka se ji pridruži pod gradom Bokalce na zahodnem obrobju Ljubljane.

Od gradu Bokalce teče Gradaščica pod zahodno ljubljansko obvoznico, nekoliko niže pa se pri bokalškem jezu razdeli v dva dela. Nekdaj vijugasta, danes pa v celoti regulirana struga Mestne Gradaščice kmalu vstopi na območje mesta Ljubljana, teče naprej skozi Vrhovce in Vič, kjer dobi z leve prav tako reguliran pritok Glinščico ter se med Trnovim in Krakovim izliva v Ljubljanico. Večji del vode Gradaščice je danes speljan v Mali graben, ki od bokalškega jezu poteka proti jugovzhodu. Pri Dolgem mostu Mali graben prečka železniško progo in južno obvoznico, nato pa teče skozi Mestni Log mimo Murgel na levem bregu in Rakove Jelše na desnem ter se na južnem robu Trnovega izlije v Ljubljanico.