Predstavitev projekta Gradaščica lastnikom zemljišč v ČS Trnovo

Direkcija Republike Slovenije za vode je v petek, 11. novembra 2016 izvedla predstavitev projekta Gradaščica za lastnike zemljišč na območju ČS Trnovo.

Prisotni so bili seznanjeni z izvedbenimi aktivnostmi Projekta Gradaščica, katerega cilj je celovita ureditev porečja reke Gradaščice ter s tem bistveno zmanjšanje poplavne ogroženosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca. Projekt bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada Evropske Unije.

Projekt se bo izvajal v več etapah. V Etapi 1A, ki zajema območje Mestne občine Ljubljana, so na področju četrtne skupnosti Trnovo in četrtne skupnosti Vič predvidene naslednje ureditve:
– širitev Malega grabna od Dolgega mostu do izliva v Ljubljanico,
– razbremenilnik 6a z vsemi pripadajočimi ureditvami,
– spremljajoče ureditve: odstranitve objektov, krajinsko- arhitekturne ureditve,
– prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture,
– okoljevarstveni ukrepi.

Na osnovi sprejete Uredbe, je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je predstavljala podlago za izvedbo parcelacije, ki se trenutno izvaja na terenu. Izvajalec del GEOFOTO d.o.o. je že začel s postopkom parcelacije in ureditve meje na podlagi sprejetega državnega prostorskega načrta.

Na predstavitvi je projektant predstavil načrtovano ureditev Malega grabna in razbremenilnika 6a, ki posega na območje parcel vabljenih lastnikov. Po predstavitvi je projektant odgovarjal na vprašanja glede načrtovane ureditve in parcelacije.

Foto z dogodka predstavitve na ČS Trnovo

20161111_160932

Javna predstavitev Etape 1A v Ljubljani

Direkcija Republike Slovenije za vode začenja z izvedbenimi aktivnostmi Projekta Gradaščica, katerega cilj je celovita ureditev porečja reke Gradaščice ter s tem bistveno zmanjšanje poplavne ogroženosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca.

Projekt se bo izvajal v več etapah. Javna predstavitev Etape 1A, ki zajema območje Mestne občine Ljubljana – četrtnih skupnosti Trnovo, Vič in Rožnik, bo v četrtek 6.10.2016 ob 17.00 uri, v veliki sejni dvorani na Trgu Mladinskih brigad 7 (stavba bivše Občine Vič), v Ljubljani.

Izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je podlaga za pričetek aktivnosti na terenu in sicer se bo v teh dneh začela parcelacija zemljišč. Preden bodo geometri na terenu začeli opravljati parcelacije, želimo predstaviti projektne ureditve, ki so izdelane na podlagi sprejete Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec. Projekt bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada Evropske Unije.

Vodstvo Direkcije RS za vode vljudno vabi vse zainteresirane, da su udeležijo javne predstavitve Etape 1A projekta Gradaščica.

O projektu Gradaščica

Cilj projekta Gradaščica, ki ga izvaja Direkcija Republike Slovenije za vode bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske Unije, je celovita ureditev porečja reke Gradaščice ter s tem bistveno zmanjšanje poplavne ogroženosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca.

Z namenom zmanjševanja poplavne ogroženosti urbaniziranih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca, bo Direkcija RS za vode v sklopu Projekta Gradaščica izpeljala regulacijo vodotoka Mali graben in uredila porečje Gradaščice s Horjulko, Ostrožnik, Božno in Malo vodo z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami krajine.

Projekt Grdadaščica se bo izvajal po etapah. Etapa 1A bo zajemala ureditve na območju MO Ljubljana in sicer ureditev Malega grabna, ureditev na območju Kozarij (Žuleva vas), ureditve na območju Gradaščice in Horjulke na območju MO Ljubljana ter razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami. Na območju Kozarij bodo zgrajeni visokovodni nasipi in zidovi ter druge tehnične ureditve.

Na območju Dolenje vasi bo v Etapi 1B nadvišan in podaljšan obstoječi visokovodni nasip. Za varen pretok Božne v Polhovem Gradcu bo poglobljena struga, zgrajen nov in nadvišan obstoječ protipoplavni nasip, nadvišan bo protipoplavni zid ob stanovanjskih objektih, zamenjn most, znižan prelivni prag pregrade ter izvedeni usmerjevalni talni pragovi in vzdrževalna dela v strugi Božne.

Direkcija RS za vode je pri načrtovanju projekta upoštevala pripombe občine Dobrova – Polhov Gradec, zato je izgradnja suhega zadrževalnika Razori med naseljema Dobrova in Razori do ceste Ljubljana – Stranska vas predvidena v Etapi 2. Na širšem območju zadrževalnika se bo na dveh odsekih regulirala in sanirala sedanja regulacija Gradaščice. Ob tem bo izvedenih več zasipov terena, regulacijo Ostrožnika in sonaravno regulacijo Horjulke ter sanacijo obstoječe struge Horjulke.

Etapa 1B projekta Grdadaščica

Na območju Dolenje vasi bo v Etapi 1B nadvišan in podaljšan obstoječi visokovodni nasip. Za varen pretok Božne v Polhovem Gradcu bo poglobljena struga, zgrajen nov in nadvišan obstoječ protipoplavni nasip, nadvišan bo protipoplavni zid ob stanovanjskih objektih, zamenjn most, znižan prelivni prag pregrade ter izvedeni usmerjevalni talni pragovi in vzdrževalna dela v strugi Božne.

Načrtovane so sledeče ureditve:
Ureditve na Mali Božni
Ureditve na Gradaščici na območju Belica-Babna gora
Ureditve na območju Žerovniškega grabna
Hudournik Žerovniški graben
Ureditve na območju Gugljevega grabna
Ureditve na Hudapotnikovem grabnu
Ureditve na Belci in Hudem grabnu
Ureditve na Mačkovem grabnu
Ureditve na Smolnikovem pritoku
Ureditve na Jankovem grabnu
Ureditve na Jernejčkovem grabnu

Ureditve na Mali Božni

Mala Božna ali Petačev graben je močan polhograjski hudournik. V strugi so ustalitveni pragovi, nasuta ločna pregrada ter 100m regulacije struge od pregrade do vtoka v Božno. Celotno območje je bilo ob zadnjih poplavah močno prizadeto in poškodovano. Izdelan bo predlog vseh potrebnih ukrepov na Mali Božni na odseku med odcepom proti Selu do izliva v Veliko Božno, ki bo določil celovito ureditev na enem najsilovitejših polhograjskih hudournikov v dolžini 3,00km.

Ureditve na Gradaščici na območju Belica-Babna gora.

Cesto Belca – Babna gora je poplavljena že pri pri nizkih pretokih, kar možno otežuje dostopnost vasi v zaledju. Pripraviljen bo predlog ureditev, ki zagotavljajo prevoznost lokalne ceste pri Q20. (Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec za Etapo 1B vodne infrastrukture – vzdrževalna dela na hudourniških pritokih v zaledju v Občini Dobrova Polhov Gradec).

Ureditve na območju Žerovniškega grabna

Hudournik Žerovniški graben skupaj s pritokom Črni potok predstavlja srednje velik hudournik v Polhograjskem hribovju in se v kraju Gabrje izlije v Gradaščico. Predvideno je čiščenje prodnega nanosa od 17. pregrade do izliva v Gradaščico ter izgradnja nove pregrade volumna 1500 m3 med 5. in 6. pregrado s sanacijo levobrežnega usada. Na Črnem potoku, ki je desni pritok Žerovniškega grabna je načrtovana izgradnja nove prodne pregrade volumna 250 m3 s sanacijo desne brežine.

Ureditve na območju Gugljevega grabna

Gugljev graben je hudournik z manjšim zlivnim območjem. Na vodotoku so bili izvedeni ustalitveno zaplavni betonski pragovi brez podslapja, betonska kineta v dolžini 120m in zaključni prag kinete brez podslapja. Izvede se nova zaplavna pregrada nad gospodarskim objektom ( Log pri Polhovem Gradcu 2) in ureditev struge od novo načrtovane pregrade do izliva v Gradaščico.

Ureditve na Hudapotnikovem grabnu

Hudournik se v Gradaščico izlije pri domačiji Hudapotnik. Uvajalni objekt je ustalitveno –zaplavna pregrada. Podslapje se nadaljuje v kineto iz kamna, ki jo prekinja ustalitveni prag. Načrtovano je čiščenje zaplavka pregrade 300 m3 z ureditvijo dostopne poti, sanacija lica pregrade ter podslapja. Med pregrado ter prepustom na cesti Dobrava – Polhov Gradec se izvede sanacija tlaka iz lomljenca.

Ureditve na Belci in Hudem grabnu

Belca se s pritokom Hudi graben izliva v Gradaščico pri naselju Belica. V spodnjem toku Belce je zgrajena uvajalno zaplavna ustalitvena pregrada, utrjevalno – ustalitvena pregrada. V spodnjem teku Hudega grabna je ena betonska zaplavna pregrada. Na spodnji veliki pregradi na Belci, se izvede sanacija lica (poškodovan površinski sloj betona) s podslapjem ter čiščenje plavja ter zaplavka volumna 1500 m3. Na zgornji veliki pregradi se izvede sanacija lica (poškodovan površinski sloj betona) ter čiščenje plavja ter zaplavka volumna 2500 m3. Čiščenje zaplavka gorvodno in dolvodno volumna 1500 m3 ter ureditev podslapja se izvede na zgornji pregradi v Hudem grabnu (desni pritok Belce). Uredi se dovozna cesta čez Belco pred odcepom na glavno cesto Dobrova – Polhov Gradec vključno z objekti na njej.

Ureditve na Mačkovem grabnu

Mačkov graben je levi pritok Božne in drenira strma pobočja Tošča in Grmade. Mačkov graben je bil sistematično urejen s sistemom zaplavno ustalitevnih pregrad in pragov ter z vzdolžnimi objekti.
Na Mačkovem grabnu in pritokih je bilo postavljenih je 49 pregrad in pragov. Po zapolnitvi so prevzeli ustalitveno funkcijo. Zadrževanju plavin je namenjena le prva pregrada. Obnovi se 5 poškodovanih betonskih pregrad na Mačkovem grabnu.

Ureditve na Smolnikovem pritoku

Smolnikov pritok je pritok Velike Božne. Uredi se struga v dolžini 100m in izvede nova zaplavna pregrada.

Ureditve na Jankovem grabnu

Jankov graben je pritok Velike Božne. Predvidena je izvedba nove zaplavne pregrade in ureditev struge dolvodno.

Ureditve na Jernejčkovem grabnu

Potrebuježev ter Jernejčkov graben sta glavna pritoka Velike Božne. Predvidena je nova zaplavna pregrada in ureditev struge do izliva v Jernejev potok in delna ureditev Jernejčkovega grabna.